Подписали1. Христина Андреева, н.с. д-р,   ИЕ-БАН;

2. Емил Нисимов, професор, доктор на физическите науки,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

3. Валентина Петкова, професор дфн,   ИЯИЯЕ, БАН;

4. Светлана Пачева, професор, доктор на физическите науки,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

5. Атанас Димитров,   историк, пенсионер;

6. Цветана Тодорова, професор, доктор на историческите науки,   историк, пенсионер;

7. Владимир Добрев,   професор дфн, ИЯИЯЕ, БАН;

8. Доц. д-р Емил Григоров,   ПУ "Паисий Хилендарски" и Университет Лавал (Канада);

9. Николай Денков Денков, проф. дхн,   СУ "Св. Кл. Охридски";

10. доц. д-р Стефка Антонова-Николова,   СУ "Св.Кл.Охридски", БФ;

11. Севдалина Димитрова, професор, дфн,   ИЯИЯЕ-БАН;

12. Йорданка Семкова, д.ф.н.,   ИКСЗИ-БАН;

13. Искра Баева, доц. д-р,   ИФ на СУ;

14. Петър Петров, доц. дфн,   Институт по Електроника, БАН;

15. Георги Кадинов, д-р, доцент,   Институт по катализ, БАН;

16. Стефан Хаджитодоров, дтн, проф,   ИБФБМИ, БАН;

17. Проф. д.ик.н. Росица Рангелова,   Институт за икономически изследвания на БАН;

18. Евтим Захариев, доц. д.н,   Институт по механика, БАН;

19. Генчо Стайнов, доцент д-р,   ИСИР - БАН;

20. доц. д-р Божидар Ивков,   ИИОЗ при БАН;

21. дфн Елка Коручева,   ИФТТ-БАН;

22. Маргарита Грозева, доц. д-р,   Институт по физика на твърдото тяло, БАН;

23. Лъчезар Аврамов, ст.н.с. дфн,   Институт по електроника, БАН;

24. Димитър Бакалов, професор, д.ф.н.,   ИЯИЯЕ, БАН;

25. Юлияна Пешева, д-р, доцент,   ТУ-София;

26. Екатерина Маркова, д-р, гл. асистент,   Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН;

27. Петко Иванов, професор, дхн,   Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН;

28. Димитър Стаменов, доц. д-р,   И-т за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

29. Кертиков, доцент,   ИИОЗ - БАН;

30. Румяна Радкова, чл.кор.дин,   пенсионер;

31. проф.д-р БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ,   НИГГГ-БАН;

32. Александър Ташев, доцент, д-р,   Лесотехнически университет - София;

33. Пламен Божилов, д-р, доцент,   ИЯИЯЕ, БАН;

34. Академик Чавдар Д.Палев, проф, дфн, Dr.Rer. Nat.,   ИЯИЯЕ при БАН;

35. Христо Димов, гл.ас. д-р,   ФзФ, СУ;

36. Panayot Angelov PANAYOTOV, profesor,   Lesotehnicheski universitet- Sofia;

37. Йордан Тасев, д-р, гл. асист.,   ИКСИ - БАН;

38. Иван Стефанов Загорчев, проф., д-р на геол. науки, чл.-кореспондент на БАН,   пенсионер;

39. Николай Славев Пеев, Доцент Доктор по физика,   ИФТТ, БАН;

40. Людмил Кирилов Хаджииванов, д-р, доцент,   ИЯИЯЕ - БАН;

41. Стоимен Стоименов,доктор, н.с.Iст.,   ИЯИЯЕ;

42. АНТОН Н. АНТОНОВ,доктор на физическите науки, професор,   ПЕНСИОНЕР, АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА ИЯИЯЕ-БАН;

43. ст.н.с. д-р Олег Йорданов,   Институт по електроника, БАН;

44. Ангел Стефанов, д.ф.н., професор,   ИИОЗ-БАН;

45. Гл.ас. д-р Здравко Д. Андонов,   ИКСИ - БАН;

46. Todor Popov, Ph.D.,   INRNE, BAS;

47. Елена Петрова, д-р доцент,   ИИОЗ;

48. Лозан Спасов, член- кореспондент на БАН, дфн,професор,   пенсионер;

49. Наум Якимов, Професор, д.н.,   пенсионер;

50. Мартин Табаков, ДФН, Професор,   ИИОЗ БАН;

51. Стефан Георгиев Михов, ст.н.с, ІІ ст. кфн,   Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена енергетика, БАН;

52. Недялка Стоилова, д-р, доцент,,   ИЯИЯЕ - БАН;;

53. Людмила Иванчева, д-р, доц.,   ИИОЗ-БАН;

54. Христо Господинов Колев, доктор, гл.асистент,   И-т по катализ, БАН;

55. професор дмн Рони Нисим Леви,   СУ "Кл. Охридски";

56. доц. д-р Веселин Петров,   ИИОЗ - БАН;

57. проф. дмн Николай К. Витанов,   Институт по Механика, БАН;

58. Константин Добрев, студент,   Биологически факултет, СУ;

59. Stanislav Zapryanov, physicist,   University of Sofia;

60. Проф. дмн Грозьо Станилов,   пенсионер от СУ;

61. доц. д-р Стела Николова,   СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ;

62. Марко Костадинов, асистент,   Софийски университет, Химически факултет;

63. Пенка Стоева, доц. д-р,   ИКСИ БАН;

64. Алексей Стоев, доц. д-р,   ИКСИ БАН;

65. Доц. д-р Катя Михайлова,   ИЕФЕМ - БАН;

66. Докторант Димитър Божков,   СУ;

67. Димитър Вакарелов, проф. доктор на математическите науки науки,   пенсионер;

68. Димитър Скордев, доктор на математическите науки, професор,   пенсионер;

69. гл. ас. д-р Борислав Драганов,   СУ, ФМИ и БАН, ИМИ;

70. Владимир Димитров, дхн, ст.н.с.,   ИОХЦФ-БАН;

71. Д. Цацов, проф., дфн,,   ИИОЗ - БАН;

72. Галина Колева, гл.ас.д-р,   ИИОЗ, БАН;

73. Миглена Борисова, гл. ас. д-р,   Институт по електроника, БАН;

74. Svetla Bogomilova Drenska,   INRNE,BAN;

75. Dragomir Marchev, doc. d-r,   Shumen University;

76. Станислав Рангелов, доц. дхн,   Институт по полимери;

77. доц. д-р Азнив Киркор Каспарян,   СУ "св. Климент Охридски" Факултет по Математика и Информатика;

78. Kiril Blagoev, DSc, Prof.,   Institute of Solid State Physics-BAS;

79. Илия Балабанов, професор, д. ик. н.,   БАН - Институт за икономически изследвания;

80. Митева, дхн, профвсор,   Химически факултет на СУ;

81. Величка Машева, д-р, доцент,   СУ"Св. Кл. Охридски", ФзФ;

82. Севджан Хаккъев, доц. дмн,   ШУ;

83. Матю Матев доц. д-р,   ИИИ БАН;

84. Димитринка Николова, д-р, гл. асистент,   Институт по катализ;

85. Темников Петър, доц.,д-р,   ИЯИЯЕ, БАН;

86. Вера Антонова, д-р,   ИБЕИ;

87. Светла Тодинова, гл.ас.,   ИБФБМИ - БАН;

88. Георги Райновски, д-р, доцент,   Софийски Университет Физически Факултет;

89. Димитър Беров, докторант,   ИБЕИ-БАН;

90. Нина Филипова Филипова, д-р, гл.ас.,   Институт по маханика –БАН;

91. Mario Tanev Iliev,   University of Sofia Faculty of Physics 5 James Bourchier Blvd. 1164 Sofia, Bulgaria;

92. Svetlana Boycheva,   Université de Genève;

93. Таня Матанова, маг.,   ИЕФЕМ-БАН;

94. проф. д-р Златозар Боев, д.б.н.,   Национален природонаучен музей - БАН;

95. Антония Трендафилова Вълчева, гл. ас. д-р,   ФЗФ, СУ "Св. Климент Охридки";

96. Katya Marinova Simeonova, PhD, Civil Engineer, Eng.-mathematician, Associate Professor,   Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences;

97. Росен Люцканов, гл. ас. доктор,   ИИОЗ-БАН;

98. Ganka Marinova Milanova, PhD, Civil Engineer, Assistant Professor,   University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia;

99. Станимир Тодоров Колев, главен асистент, доктор,   СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет;

100. Юлия Веселинова, проф. дфзн,   Физически факултет, СУ;

101. Иван Василев Христов, доц. д-р,   СУ, Богословски факултет;

102. Павел Истилиянов Рашев, д-р, ст.н.с,   ИБИР-БАН;

103. доц. д-р Силвия Стефанова Минева,   СУ "Св.Кл.Охридски";

104. Никола Николов, д-р, ст.н.с.,   Институт по механика - БАН;

105. Васил Динев Пенчев, доцент, доктор на философските науки,   ИИОЗ - БАН;

106. Боян Паскалев Бончев,   ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски";

107. Десислава Пашкулева, д-р,   Институт по механика;

108. Румяна Пеева, доц., д-р,   ИФТТ-БАН;

109. Галина Лозанова, доц., д-р,   ИЕФЕМ - БАН;

110. доц. д.ф.н. Анета Карагеоргиева,   СУ "Св. Кл. Охридски";

111. Магдалина Тодорова, д-р, доц.,   СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ;

112. Evelina Slavcheva, PhD, DSc,   IEES -Bulgarian Academy of Science; IWE1- RWTH Aachen University, Germany;

113. Димитър Георгиев Иванов, докторант,   СУ "Св. Климент Охридски";

114. Васил Попов, д-р, доц.,   БАН;

115. Иванка Цачева, д-р, гл. ас.,   СУ "Св. Кл. Охридски";

116. Петър Джонджоров, д-р, доц.,   Институт по механика - БАН;

117. Огнян Кунчев, дмн, проф.,   ИМИ-БАН;

118. Цветомир Цачев, д-р, ст. н. с. ІІ ст.,   ИМИ-БАН;

119. Н.с І ст. д-р Любомир Димитров Вучков по новому – главен асистент, PhD,   IEES -Bulgarian Academy of Sciences;

120. Мирослав Абрашев, доц. д-р,   Физически факултет, Софийски Университет;

121. Валя Василева, доцент,   ИФРГ;

122. доц.д-рТатяна Хубенова,   Институт за икономически изследвания на БАН;

123. Нели Стоева, асистент,   СУ "Св.Кл.Охридски";

124. Явор Чапанов, дтн, доцент,   НИГГГ-БАН;

125. гл.асл д-р Павлинка Найденова,   Институт за икономически изследвания;

126. Любомир Ковачев, доцент,доктор,   Институт по Електроника Българска Академия на Науките;

127. гл.ас.д-р М.Генева,   ИФРГ-БАН;

128. инж.Христо Димов,   ИСИР-БАН;

129. Митко Янчев, математик,   СУ, ФМИ;

130. гл.ас Милена Ангелова Димитрова,   СУ "Климент Охридски" БФ;

131. Камелия Христова, биолог,   Институт по биофизика и биомедицинско инженерство;

132. Васил Паншев,   САП Лабс България;

133. Благой Атанасов доктор главен асистент,   БАН Институт по Микробиология;

134. Проф.д-р Яни Арнаудов,   ТУ-София;

135. Снежана Димитрова Йорданова-Дюлгерова, доктор, главен асистент,   СУ "Св. Климент Охридски" Физически факултет;

136. Ивелина Стоянова Димитрова, докторант, физик,   Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски";

137. Цветан Иванов, асистент, доктор,   СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ;

138. Страхил Георгиев,   СУ Св Климент Охридски;

139. L. Dimitrov, Dr.,   Inst. Mineralogia i Cristalografia;

140. Камен Делчев,д-р,доц,   Институт по механика - БАН;

141. Григор Николов, докторант,   СУ "Св. Климент Охридски";

142. Йорданка Георгиева, доцент,   ЛТУ, София;

143. Al Cheremensky, DrSc,   IM - BAS;

144. Климентина Николова Демиревска, дбн, проф.,   Институт по физиология на растенията и генетика, БАН;

145. доц. д-р Надя Велчева,   ИЕФЕМ-БАН;

146. Ива Станоева, д-р, гл. ас.,   ИЕФЕМ - БАН;

147. Румяна Буджева, асистент, д-р,   Институт за изследване на обществата и знанието - БАН;

148. Мария Маркова, д-р, главен асистент,   ИЕФЕМ - БАН;

149. Dantchi Koulova,   Institute of Mechanics - BAS;

150. Бистра Гяурова,   НАИМ-БАН;

151. доцент Мария Иванова, доктор на науките,   ИБИР БАН;

152. доц.д-р Петър Шурулинков,   НПНМ-София,БАН;

153. Pavel Petkov Assoc. Prof. DSc,   INRNE-BAS;

154. Йордан Табов, дпн, професор,   ИМИ-БАН;

155. Калинка Бакалова, бивш гл.ас.,   ИКСЗИ-БАН;

156. Проф.Соня Касчиева дфмн,,   ИФТТ БАН;

157. Галин Николаев Гюлчев, д-р, главен асистент,   СУ "Св. Климент Охридски", Медицински факултет;

158. Димитър Данов, н.с.,   SSTRI-BAS;

159. доц. д-р Неда Мочурова-Декова,   Минно Геоложки Университет;

160. Надежда Бабалъкова, д-р, доцент,   Институт по физиология на растенията и генетика - БАН;

161. Димитър Гелев, ст.н.с. д-р,   ИМИ, БАН;

162. Михаил Иванов Кръстанов, дмн, ст.н.с. II степен,   ИМИ - БАН;

163. проф. д-р арх.Николай Тулешков,   БАН;

164. Светлана Топалова,доц. д-р,   Институт по математика и информатика, БАН;

165. Николай Тончев, проф.дфн,   ИФТТ-БАН;

166.  Ани Пройкова, проф. дфн.,   Софийски университет;

167. Невена Троянова-Велева,   ИИКТ;

168. ст.н.с.II ст. д-р Мариян Станишков,   ИЯИЯЕ, БАН;

169. Искра Пироева,   ИМК-БАН;

170. Assoc.Prof. Galina Krumova,PhD,   University of Ruse;

171. гл. ас. д-р Енгелсина Тасева,   ИИОЗ - БАН;

172. Димитър Недялков, ст.н.с II ст., д-р,   ИУСИ - БАН, до 10.03.2010 г.;

173. Илиана Наумова Апостолова, главен Асистент,   Лесотехнически университет;

174. Ангел Тодоров Апостолов д-р,   Лесотехнически университет;

175. Камен Куманов,Академик,   БАН;

176. Теменужка Купенова,д-р, гл. асистент,   ИЯИЯЕ - БАН;

177. доц. д-р Ваня Куртева,   ИОХЦФ - БАН;

178. Георги Добриков, доктор,   ИОХЦФ-БАН;

179. Димова, химик,   ИОНХ;

180. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева,   Пловдив, Медицински Университет, Катедра по педиатрия;

181. Малинка Стоянова, д-р, гл. асистент,   ИОХЦФ-БАН;

182. Петко Кирязов, д-р, доцент,   Институт по механика, БАН;

183. Мариана Кънева, дф, н.с. I ст.,   ИФТТ-БАН;

184. Людмил Цанков, доц.д-р,   СУ;

185. Galen Sotkov,PhD,Professor,   Departamento de Fisica,UFES,Vitoria-ES,Brasil;

186. Светлен Тончев,   ИФТТ - БАН;

187. Лора Тасева, доц., д-р,   ИБЦТ - БАН;

188. Velina Todorova, Doc, Dr.,   IDP - BAN;

189. Светлана Димитрова Симова, дхн, проф.,   ИОХЦФ-БАН;

190. Емил Василев Иванов, доц. д-р,   СУ "Св. Климент Охридски";

191. Ели Узунова, доц.д-р,   ИОНХ-БАН;

192. Aндрей Георгиев, д-р, доц.,   УНСС;

193. Д-р Тодор Галев,   Институт за изследване на обществата и знанието - БАН и Фондация ПИК;

194. Александър Б. Благоев, д.фз.н.,   НИС при Софийски Университет "Св. Кл. Охридски";

195. Калина Костова, д-р,доцент,   ИОХЦФ - БАН;

196. Таня Чавдарова, д-р, доцент,   СУ;

197. доц. д-р Маргарита Сиракова,   СУ, Физически факултат;

198. Ivan Kostov, directeur de recherche CNRS,   CEA-Saclay, Gif sur Yvette, France;

199. Росица Колева, доцент, д-р,   ИКСИ - БАН;

200. Николай Василев, д-р, доцент,   ИОХЦФ - БАН;

201. Саваш Йозиолдаш,доц.д-р,   ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий";

202. Маргарита Кузманова, д-р, гл.ас.,   Софийски университет, Биологически факултет;

203. Вася Стефанова Банкова, дхн, професор,   Институт по органична химия с Център по фитохимия;

204. Георги Петков, дбн, доц,   ИФРГ;

205. гл. ас. Преслав Пеев,   Институт по океанология;

206. Васил Делчев,доктор,доцент,   Пловдивски университет;

207. Mihail Anastasov Atanasov,   Institut po Obshta i Neorganichna Himija (v momenta v u-ta v Bonn);

208. Виолина Атанасова, д-р, гл.ас.,   Институт за исторически изследвания, БАН;

209. Васил М. Василев, доц. д-р,   Институт по механика - БАН;

210. Kольо Троев, дхн, професор,   Институт по полимери;

211. Yuli Zanev Iliev,   BAN, pensioner;

212. Иван Илиев, н.с., д-р,   Институт по физиология на растенията и генетика - БАН;

213. Павлета Стоянова Шестакова, доктор, доцент,   Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН;

214. Николай Велинов, д-р, гл. ас.,   Институт по катализ, БАН;

215. Влаев, дтн, проф.,   ИИХ-БАН;

216. доц. Дилян Николчев,   Богословски факултет, СУ;

217. д-р Паунка Василева,   БАН;

218. Милена Попова, гл.асистент, д-р,   Институт по органична химия с Център по Фитохимия, БАН;

219. Лидия Бедикян,   Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив;

220. Елена Георгиева Хорозова,доктор,доцент,   ПУ"П.Хилендарски";

221. Ваня Йорданова Маркова - физик,   Медицински университет - Плевен;

222. Доц. дмн Стефка Буюклиева,   Великотърновски университет;

223. Проф. дмн Илия Буюклиев,   ИМИ, БАН;

224. доцент д-р Динко Динев,   ИЯИЯЕ-БАН;

225. Димитър Колев, доцент, д-р,   Физически факултет на СУ "Кл. Охридски";

226. Емануел Мутафов, доцент, д-р,   ИИИзк, БАН;

227. Веселина Мавродинова,   Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН;

228. гл. ас. д-р Никола Дренчев,   ИОНХ-БАН;

229. Пламен Николов Пенчев, д-р, доцент,   Пловдивски университет;

230. Ивайло Златанов, доцент, д-р,   БАН;

231. Irina Pouneva, d-r doz.,   IPRG - BAS;

232. проф. дмн Ралица Крумова Ковачева,   ИМИ - БАН и ФПМИ - ТУ-София;

233. Margarita Stoyanova, asist,   IPRG - BAN;

234. гл.ас. д-р Петя Славова,   Софийски университет;

235. доц. д-р Иван Рашков,   Богословски факултет, СУ;

236. Ивайло Станев Станев, физик,   СУ, ФЗФ;

237. Драган Владимиров Бачев,   Богословски факултет при СУ;

238. Цецо Душкин, доц. д-р,   ХФ-СУ;

239. Цанко Иванов Иванов,   ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски";

240. Д-р, доцент Станислав Балучев,   СУ Климент Охридски Физически Факултет Max-Planck-Institute for Polymer Research, Mainz, Germany;

241. Александър Ганчев, д-р,   ИЯИЯЕ и АУБ;

242. Желю Иванов Бънзаров, кфмн (доктор по физика), гл.ас.,   СУ, Физ. ф-т;

243. Nikolay Donkov, Ph.D associate professor,   IE BAN;

244. Мая Белчева, докторант,   National and Kapodistrian University of Athens;

245. гл.асистент Радостина КАМБУРОВА,   ИФТТ - БАН;

246. Мирослав Данчев,д-р,доцент,   СУ "Св. Климент Охридски";

247. Анета Стоянова,   докторантка в БАН;

248. Станоева, д-р, доцент,   Софийски университет;

249. Виктор Гущеров,   СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет;

250. Maria D.Ivanova PhD Doc.,   Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulg Acad.Sci.;

251. Кристалина Стойкова, професор, доктор на геологическите науки,   Геологически институт, БАН;

252. Пламен Данков, доцент,   СУ, Физически факултет;

253. Васил Кънев, проф. д-р,   Universita' degli Studi di Palermo, Italia;

254. Ирина Григорова, н.с., PhD,   ИИИ-БАН;

255. Любомира Йочева, д-р, главен асистент,   СУ"Св. Климент Охридски";

256. Петко Тодоров, доктор, н.с.,   Институт по електроника - БАН;

257. Маргарита Попова д-р,   Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия;

258. Иван Чипчаков, д-р, доцент,   Институт по математика и информатика - БАН;

259. Гл. ас. Екатерина Дамянова,   Богословски факултет;

260. Георги Леонидов Бекяров, д-р,доц,   ИИРХ - Пловдив;

261. Сия Стоичкова, бакалавър,   УНСС;

262. Олег Стоичков, магистър,   пенсионер;

263. Росица Стоичкова,магистъхр по Право,   УНСС;

264. Никола Вълчев, проф. д-р на икономичските науки,   ИИИ на БАН;

265. Ивайло Ангелов Начевски,   Институт за исторически изследвания - БАН;

266. Доц. дфн Стефана Минкова Русенова,   СУ "Кл.Охридски";

267. Лиляна Митова, доцент МУ- София,   пенсионер;

268. Евгени Овчаров, гл. ас. д-р,   ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски";

269. Професор, дхн Димитър Ненов,   асоцииран член ИФХ БАН;

270. Светла Маринова, гл. ас. д-р,   СУ "Св. Кл. Охридски";

271. д-р Елка Бориславова Попова, Д.М, доцент,   Медицински Университет - София;

272. Борис Д. Борисов, доц. д-р,,   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

273. Plamen Christov Ivanov, Professor, D.Sc.,   ISSP--BAS and Boston University;

274. Величка Милушева, д-р, доцент,   ИМИ, БАН и ВСУ "Л. Кaравелов";

275. Цветан Костадинов Коцев, д-р, доцент,   НИГГГ-БАН;

276. Лозан Темелков,   Компютър 2000 България;

277. Dr Anna Penkova,   Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, España;

278. Атанас Ангелов Ириков, главен асистент, доктор,   Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски";

279. Теодора Петрова Ирикова, главен асистент, доктор,   Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски";

280. Ivo Topalilov, Assoc. Prof. PhD,   Shumen University;

281. Vesselin Mitev Dekov, PhD, docent,   SU "Sv. Kliment Ohridski";

282. гл. ас др Борис Гюров,   ИИОЗ към БАН;

283. Tsvetan Sapundzhiev, PhD, Dotsent,   pensioner, rabotil v IIH-BAN; Djankov pensioner!;

284. доц. д-р Михаил Михов,,   Пенсионер, Физически ф-т на СУ;

285. Вихра Барова, гл. ас., д-р,   ИЕФЕМ-БАН;

286. Иван Благоев Бажлеков гл. асистент, д.м.н.,   ИМИ БАН;

287. Людмила Симова н.сътр. д-р,   ИФРГ-БАН;

288. Нина Пешева, д-р, доцент,   Институт по механика-БАН;

289. Нина Джерманова доцент д-р инж.,   СУ, ФзФ;

290. Драган Петров Чобанов, д-р, гл.ас.,   Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

291. Проф. Росица Райкова,   Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство - БАН;

292. Димитър Георгиев Топлийски,дгн,професор,   СУ,"Св.Кл.Охридски";

293. Георги Марков, д-р, гл.ас.,   НПМ-БАН;

294. проф. Лилия Витанова, дмн,   Медицински университет -София;

295. Ралица Щинкова,   Институт по механика;

296. Assistent Professor of Anaesthesia in Medical University Sofia,   University Hospital Tzaritza Joanna-USUL;

297. Rositsa Milcheva, n.s. I stepen,   n.s. I st. v IEMPAM - BAN PhD student in Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia;

298. Vladimir Vladov,   DCC II Sofia;

299. Димо Арнаудов, докторант,   СУ;

300. Нина Николова, д-р, доцент,   СУ "Св. Климент Охридски";

301. Доц.д-р Руси Русев,   ИЕМПАМ-БАН;

302. Васил Лазаров Френкев, Асистент,   ИМех - БАН;

303. Ганина Начева, д-р, главен асистент,   СУ"Св. Климент Охридски";

304. Зоя Матеева, д-р, доц.,,   Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География;

305. Момчил Димитров, гл. ас. д-р,   Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН;

306. Йонка Цонева,   адвокат в София;

307. Невен Александров Георгиев, гл.ас., д-р,   СУ "Св. Климент Охридски";

308. Vesselin Petkov, Professor,   Université Bordeaux I;

309. доц. д-р Антон Крил,   ИЕМПАМ-БАН;

310. Надежда Рибарска, доц. д-р,   СУ;

311. Кирил Кирчев, проф. дмн,   ИМИ, БАН, пенсионер;

312. Станимир Троянски, проф. дмн,   ИМИ БАН;

313. Даниела Василева, д-р, доц.,   ИМИ-БАН;

314. Веселин Александров, дфн, проф.,   НИМХ-БАН;

315. Гичка Цуцуманова, д-р, гл. ас,   СУ, ФзФ;

316. гл.ас. д-р Нели Минчева,   Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски";

317. Raytcho Lazarov, Professor,   Texas A&M University;

318. Наталия Борисова Янева професор дфн,   ИЯИЯЕ;

319. Христо Милков Димитров, н.с.І ст, д-р по история,   Институт за исторически изследвания - БАН;

320. Аля Таджер, доцент, доктор,   Химически факултет на СУ "Св. Климент Охридски";

321. Александра Нисимова, ученичка,   Национална природо-математическа гимназия "акад. Л.Чакалов", София;

322. Михаил Иванов, доц. д-р,   пенсионер от ИЯИЯЕ-БАН;

323. Radoslav Rashkov, dfn, Professor,   SU "Kl. Ohridski";

324. Prof. Dora Pancheva,   NIGGG, BAN;

325. Petar Petrov,doktor,profesor,   pensioner ot SU "Sv.Kl.Ohridski".pensioner;

326. Нейко М. Нейков, доц. д-р,   Национален Институт по Метеорология и Хидрология, БАН;

327. D-r Ludmila Bajdarova,   UMBAL"St.Anna";

328. Проф.дфн Мери Ковачева,   БАН, пенсионер;

329. Мария Аврамова, н.с., доктор,   Геофизичен институт;

330. Пламен Нейчев, доц. д-р,   НИМХ БАН;

331. Тихомир Илиев Въчeв,   Пловдивски Университет ''Паисии Хилендарски'';

332. Атанас Илиев Илиев,   Университет на Сеул, Корея;

333. Стефка Т.Бонева,PhD,ст.н.с.,   ИЯИЯЕ, БАН;

334. Димитър Сираков, проф., дфн,   НИМХ-БАН, пенсионер;

335. д-р Николай Тодоров Попов,   МУ-Пловдив;

336. доц. дин Рая Заимова,   ИБЦТ-БАН;

337. Попов, Йордан, д-р,   физик, USA;

338. Правда Стоева-Попова, PhD, ст.н.с,   Winthrop University, USA;

339. Емил Бурназки, д-р доц.,   НИМХ-БАН;

340. Стефан Денев, Д-р на науките,Проф.,   Тракийски университет, Ст. Загора;

341. Валентин Горанко, associate professor,   Technical University of Denmark;

342. Цанко Гечев, доцент, доктор,   Пловдивски Университет;

343. Dimitar Angelov, directeur de recherche au CNRS,   CNRS, France;

344. Антония Шиварова, проф., дфн,   СУ, Физически факултет;

345. Дамян Барантиев, асистент,   НИМХ-БАН;

346. Boyan Ivanov,PhD,Associate Professor,   IIH-BAS;

347. Член-кор. Иван Ангелов,   Икономически институт на БАН;

348. Калина Иванова Пеева,   Лекар по дентална медицина;

349. Доротей Гетов, доц. д-р,   Институт за литература, БАН;

350. Олга Тодорова, д-р, доцент,   Институт за исторически изследвания;

351. Йорданка Ангелова, д-р, гл.ас.,   ХТМУ - София;

352. Марин Иванов, доц. д-р,   СУ "Св. Кл. Охридски";

353. Атанас Атанасов,   Институт по Космически и Слънчево-Земни Изследвания;

354. Станислав Василев, д.т.н., доцент,   УАСГ;

355. Росен Павлов, д-р, н.с. I ст.,   ИЯИЯЕ-БАН;

356. Любомир Кендеров, д-р,   ИБЕИ - БАН;

357. Росица Кендерова, доц.,   СУ Св. Климент Охридски;

358. Васил Колев, д-р, доцент,   Институт по невробиология, БАН;

359. Златомира Герджикова, асистент, доктор,   Институт за балканистика с Център по тракология;

360. Петя Кацарова, д-р, гл. ас.,   ИИКТ-БАН;

361. Владимир Божилов, докторант,   Физически Факултет, СУ;

362. Красимир Панайотов, ст.н.с. I ст., дфн,   Институт по физика на твърдото тяло, БАН;

363. Михаил Стоилов, д-р,   ИЯИЯЕ;

364. Аглика Савченко, докторант, физик,   Национален Институт по Метеорология и Хидрология;

365. Любомир Гаврилов, проф. д-р,   Université de Toulouse;

366. гл.ас.д-р Н.Филипова,   Институт за исторически изследвания-БАН;

367. Евелина Даскалова, гл.ас.д-р,   Пловдивски университет;

368. Катерина Тодорова, асистент,   ИЕМПАМ;

369. Тодор Тодоров, доцент, д-р,   НИМХ, БАН;

370. Сеферин Тодоров Мирчев, доц. д-р,   Технически университет - София;

371. Илияна Русинова Караманчева доц.д-р инж.,   ХТМУ, катедра ОХ;

372. Костадин Ганев, д.ф.н., професор,   НИГГГ, БАН;

373. Светла Димитрова, д-р, доцент,   ИКСЗИ-БАН;

374. Емилия Петрова, доктор, гл. ас.,   ИЕМПАМ;

375. Ivanka Stoineva,d-r,dozent,   IOCCP-BAS;

376. Боряна Стойкова Трушева,доктор,гл. асистент,   ИОХЦФ-БАН;

377. Евгения Попова, ст.н.с. IIст., д-р,   ИМИ-БАН;

378. Alexander Anufriev,   NIGGG, BAN;

379. Кузма Кузмов,   ФМИ СУ "Климент Охридски";

380. Стоян Бешков, доц. д-р,   Национален природонаучен музеи;

381. Иван Дончев, доц. д-р пенсиониран,   Институт по минералогия и кристалография- БАН;

382. Liliya Nikolova, PhD,   INRS Center EMT, Varennes, QC, Canada;

383. д-р Виктор Атанасов,   СУ;

384. Теодора Георгиева, студент,   БФ, СУ "Св. Климент Охридски";

385. д-р Красимира Каракашева,   МБАЛ - Бургас - АД;

386. Владимир Илчов Николов, студент,   МВБУ - Ботевград;

387. Бойко Иванов, д-р, доцент,   ИЯИЯЕ към БАН;

388. Ивана Христова, докторант,   СУ "Св. Климент Охридски";

389. Димитър Колев, доцент, д-р,   Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)-София, катедра "Математика";

390. Божидар Андонов, доц. д-р,   СУ, Богословски ф-т;

391. Александър Омарчевски, доц. д-р,   СУ, Богословски ф-т;

392. Валери Тодоров, гл. ас. д-р инж.,   ХТМУ-София;

393. Васил Кавърджиков,ДТН,доцент,   Институт по Механика - БАН;

394. Мария Йовчева, доц. д-р,   Институт за литература, БАН;

395. Димитар Недановски,   ИЯИЯЕ-БАН;

396. Михаела Михайлова Грабева, магистър,   библиотека - Сливен; задочно обучение СУ, Философски факултет;

397. гл. ас. д-р Любомила Соленкова,   Институт за исторически изследвания, БАН;

398. ст. н. с. ІІ ст. д-р Антоанета Кирилова,   Институт за исторически изследвания - БАН;

399. Георги Смилянов,   студент;

400. доц. д-р Пламен Божинов,   Институт по история;

401. Венета Гинева, доц. д-р,   ИКСЗИ, БАН;

402. Ина Димитрова, гл.асистент,   БАН;

403. Красимира Минева, гл.ас.,   Бургаски свободен университет;

404. Асен Пашов, доц.,   СУ, ФзФ;

405. Орлин Йорданов, д-р, н.с.I,   ИЯИЯЕ;

406. Милена Иванова,   СУ "Св. Кл Охридски", ФЗФ;

407. Борис Вичев, д-р,   бивш ст.н.с. от Института по електроника при БАН, сега пенсионер;

408. Христофор Ванков, доц. д-р,   ИЯИЯЕ БАН;

409. Пенка Петрова, д-р, главен асистент,   Институт по Микробиология;

410. Калоян Петров, д-р, главен асистент,   Институт по Инженерна химия;

411. Стойчо Стоянов, дфн, професор,   СУ;

412. доц. д-р С. Русев,   ФзФ, Софийски у-тет;

413. Недялко Попов Д-р,   Бургаски Технически университет;

414. Професор Иван Бангов,   работил в БАН;

415. Антон Тончев, дмн, доцент,   Медицински Университет - Варна;

416. гл. ас. Александър Дойчинов,   Шуменски университет "Еп. К. Преславски";

417. гл. ас. Дарина Бъчварова,   Шуменски университет "Еп. К. Преславски";

418. Георги Вълевски, инж.,   Институт по микробиология - БАН;

419. Росен Недялков,д-р, доцент,   СУ "Св. Климент Охридски";

420. Златка Чернева, д-р, доц.,   СУ "Св. Климент Охридски";

421. Григор Зехиров, гл. асистент,   Институт по физиология на растенията и генетика;

422. Тамара Петкова, доц., д-р,   Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, БАН;

423. Станоев, д-р, доцент,   ИЕФЕМ-БАН;

424. доц. д-р София Ангелова Ангелова,   Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;

425. Веселин Дончев, доц. др.,   Физически факултет, СУ;

426. Ивайло Младенов, д-р, ст.н.с. II,   Б А Н;

427. Александър Петков, магистър,   докторант, ФМИ, СУ;

428. Ангел Живков, доцент,   ФМИ, СУ;

429. Димитър Стоянов, председател СНЦ,   пенсионер;

430. Галин Георгиев Петров,   Студент ФМИ, СУ;

431. Ivan Buchvarov,PhD,docent,   SU;

432. Светослав Риболов, гл.ас. доктор,   Софийски университет;

433. Георги В. Георгиев,   СУ;

434. гл.ас Милена Димитрова,   СУ, Биологически факултет;

435. Соня Николова Осиковска,   ИСИР - БАН;

436. Доц. д-р Маруся Бъчварова,   Институт за космически и слънчево-земни изследвания;

437. Борис Маринов,   ЦИАИ при Българска Патриаршия;

438. Цветелина Венелинова Паунска,д-р,гл. ас,   СУ;

439. Стойко Неов, старши научен сътр.,   ИЯИЯЕ, БАН, пенсионер;

440. Иван Живков Стефанов,   ДПФ, ТУ-София;

441. проф. дин Лиляна Симеонова,   ИБЦТ - БАН;

442. Петя Генчева, доктор, главен асистент,   МГУ"Св. Ив. Рилски";

443. Валентина Валентинова Георгиева, главен асистент, доктор,   СУ"Св. Климент Охридски";

444. Яна Божинова, преподавател по английски език, преводач,   ИК "Кибеа";

445. Иван Каназирски достор, доцент по химия,   МГУ "Свети Иван Рилски";

446. Иван Танчев д-р доц.,   ИИИ-БАН;

447. Цветина Рачева гл.ас. д-р,   СУ "Св. кл. Охридски";

448. гл. ас. Савка Георгиева Калинова,   Русенски университет "Ангел Кънчев";

449. Галин Горнев, дсн, проф.,   ИИОЗ - БАН;

450. Todor Milanov, Doctor, Assistant Professor,   Todai Institute for Advanced Studies (IPMU), Tokyo University, Japan;

451. Даниела Ангелова, доктор, главен асистент,   Институт за изследване на населението и човека при БАН;

452. Milen Yakimov, Professor,   Louisiana State University;

453. Христо Бъчваров,   СУ;

454. доц Петя Купенова, д.м.,   Медицински университет-София;

455. Ивайло Ганелинов Добрев докторант,   СУ;

456. Камелия Лилова,   БАН;

457. Bojko Bakalov, Associate Professor, Ph.D.,   North Carolina State University;

458. Plamen Iliev, Associate Professor,   Georgia Tech, USA;

459. Стефка Първева, доц., д-р,   Институт за исторически изследвания, БАН;

460. Слав Петров Петров, н.с.2 ст.,   ИЯИЯЕ при БАН;

461. Dr. Alexander Kuleff,   Heidelberg University, Germany;

462. Проф. Мария Ангелова, дбн,   Институт по микробиология,БАН;

463. Павлина Долашка, доцент,   ИОХЦФ-БАН;

464. Борис Пелтеков, студент,   ФМИ, СУ;

465. Людмила Ковачева,   УНКБ;

466. Тодорка Ганчева Владкова, дтн д-р, проф,   ХТМУ, София;

467. Valentin Lyutskanov,   TU-Varna;

468. Милена Кирилова Хорозова, учител,   ПМГ - Силистра;

469. Иван Кацарски, д.ф.н., професор,   ИИОЗ - БАН;

470. Николай И. Додов, к. х. н., доц.,   ИМБ "акад. Р. Цанев", БАН;

471. Маргарита З. Младенова, доц. д-р,   СУ "Св. Климент Охридски";

472. Нина Богданова Богданова,   ИЯИЯЕ, БАН;

473. Ина Михайлова,   СУ " Св. Климент Охридски";

474. Ангел Стоименов, н.с. ІІ ст.,   СБАЛХЗ-ЕАД;

475. Лъчезар Георгиев, доц. д-р,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН, София;

476. Вестислав Апостолов, Д-р, проф.,   Université du Québec à Montréal, Canada;

477. доц. д-р Мария Георгиева,   СУ "Климент Охридски";

478. Tzvetalin Vassilev, PhD, Assistant Professor,   Nipissing University, North Bay, Ontario, Canada;

479. проф. д.ф.н. Албена Георгиева,   Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН;

480. Петър Тодоров,   Парижка обсерватория, докторант;

481. ас. Филип Петров,   Технически Университет - София;

482. Ели Йотова, хоноруван ас.,   Технически Университет - София;

483. Асен Велчев, асистент,   УНСС;

484. Георги Евтимов Георгиев, доцент,д-р,   ИМСТЦХ-БАН;

485. Доц.д-р Милена Георгиева,   Институт за изследване на изкуствата - БАН;

486. чл-кор. Мария Попова,   пенсионерка, Институт за български език, БАН;

487. Румен Малеев, проф. дмн,   Софийски университет;

488. доц. д-р Петър Петров,   И-т по полимери - БАН;

489. д-р инж. Люцкан Атанасов Люцканов доцент,   Институт по инженерна химия - БАН;

490. Зорница Валентинова Йорданова, докторант,   ИЯИЯЕ,БАН;

491. Екатерина Христова, дфн,   ИЯИЯЕ - БАН;

492. Vladimir Veliov, Profesor,   IMI-BAN i TU-Vienna;

493. Орлин Цанков Стойчев, професор,   Американски Университет в България;

494. Ина Илиева,   психотерапевт;

495. Мирослав Младенов Димитров, магистър,   математик, на свободна практика;

496. Христина Христова, бакалавър,   студент СУ, Физически факултет;

497. Ася Петрова Русева, д-р доцент,   СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ;

498. Тодор Димитров, студент,   СУ "Св. Климент Охридски" и Фонд "Научни изследвания";

499. Stefan Mihailov Bushev dotzent, PhD,   IMETHC - BAS;

500. Огнян Христов,   ФМИ, СУ;

501. доц Детелин Стефанов,   СУ Св Кл Охридски;

502. гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова,   Шуменски университет, ФМИ катедра "Математически анализ";

503. Георги Кючуков,   СОУ"П.Р.Славейков" Кърджали;

504. Миглена Ценова-Нушева, гл. ас. д-р,   Институт за изследване на изкуствата-БАН;

505. Лидия Димитрова Кулева,магистър,   СОУ'Вапцаров, гр.Силистра;

506. Mladen Dimitrov, associate professor,   University Paris Diderot, France;

507. Светла Теодорова, научен сътрудник,   Българска академия на науките;

508. Luchezar Stoyanov, Professor,   University of Western Australia;

509. Илиян Маринов-студент VІ курс Право,   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

510. Тошко Боев, д-р, доцент,   ФМИ-СУ "Св.Кл.Охридски";

511. Явор Шопов, д-р, доц.,   СУ Св.Кл. Охридски;

512. Nikolay Tzvetkov, professor,   Université de Cergy-Pontoise;

513. Емил Молле, доктор, доцент,   ЛТУ - София;

514. Кунка Молле, доктор, гл.асист.,   СУ "Св. Климент Охридски";

515. Нина Ставрева,   Професионална земеделска гимназия;

516. Димитър Николов,   НИМХ, БАН;

517. ст.н.с. Йоцо Янев,   Геологически институт, БАН, пенсионер;

518. Николай Рангелов Колев, д-р гл.ас.,   СУ Климент Охридски;

519. Грета Косева, главен асистент,   ПУ "Паисий Хилендарски";

520. Витали Халваджиев , бакалавър,НХА,   на свободна практика;

521. dr Ivaylo katzarov,   School of Mathematics and Physics, Queen's University Belfast;

522. Александър Александров доцент, кбн,   Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН;

523. Светлана Съйкова, д.с.н., проф.,   БАН;

524. Саша Пеева,   студентка, Humboldt Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät;

525. Николай В. Витанов, проф. дфзн,   СУ-ФзФ;

526. angel stoimenov н.с.ІІ ст.,   СБАЛХЗ-ЕАД;

527. Alexander Mishev, Ph.D.,   INRNE-BAS & University of Oulu Finland;

528. гл. ас. Теодора Вукова,   ИБФБМИ - БАН;

529. Благовеста С. Зафирова, доц., д-р,   ИФТТ, БАН;

530. Владимир Божинов, професор, дхн,   Катедра ""Органичен синтез и горива" - ХТМУ;

531. Петър Бакалов, BSc Physics,   KULeuven, Belgium;

532. Таня Димитрова Кулева, магистър,   свободна практика;

533. Димитър Иванов Кулев, магистър,   свободна практика;

534. Ангелина Брандийска, метеоролог,   НИГГГ - БАН;

535. Ирена Събева, магистър,   в отпуск;

536. Владимир Кулев, бакалавър, инженер дизайнер,   Варна;

537. Деница Динева, студент по детска педагогика,   Шумен;

538. Тодор Михайлов Мишонов, проф. дфн,   к-ра Теоретична физика, Физически Факултет, Софийски Университет;

539. Галин Петров,   Студент;

540. Лиляна Йорданова, физик,   НИМХ - БАН;

541. Мери Ковачева дфн, проф.,   пенсионер;

542. доц. д-р Юлия Чапарова,   Русенски университет;

543. Пламен Калчев, дпсн, професор,   СУ;

544. Маргарита Грозева, д-р, доцент,   ИФТТ, БАН;

545. проф. дхн Стефан Армянов,   ИФХ БАН;

546. Драгомир Младенов Тачев, доц. д-р,   ИФХ-БАН;

547. Евгения Вълова,доцент д-р,   Институт по физикохимия, БАН;

548. доц. д-р Ивалина Аврамова,   Институт по обща и неорганична химия, БАН;

549. гл.ас.д-р Десислава Гергова,   ИФХ - БАН;

550. Васил Люнчев,   ФМИ, СУ;

551. доц. д-р Мария Йовчева,   Богословски факултет СУ;

552. Гергана Белчева,   студент, University of Sussex;

553. Явор Стоев,   докторант, London School of Economics;

554. Живка Колева-Златева, дфн, проф.,   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

555. Петя Трифонова, д-р, гл. асистент,   НИГГГ-БАН;

556. Стефан Дечев, доц.д-р,   ЮЗУ;

557. Аврора Трифонова, PHd,   гл.ас. ДЕО, СУ, Европ. у-ще1, Брюксел-освободена от м-р Игнатов;

558. проф.д.т.н., д-р инж. Николай Ангелов,   Технически университет - София;

559. Христо Димов Димов, доц., д-р,   ФзФ, СУ;

560. Ромео Попилиев, доктор на изкуствознанието, професор,   Институт за изследване на изкуствата, БАН;

561. Дойчин Иванов Толев, професор,   ФМИ при СУ;

562. Kalina Kamenova,   studentka;

563. Б.Медникаров, д-р., ст.н.с,   ИОМТ, вече пенсионер;

564. проф.д-р Димитър Радев,   УНСС-Юридически факултет;

565. Милко Илиев, дфн, професор,   University of Houston, USA;

566. Иван Ванков, професор, д-р на физическите науки,   ИЯИЯЕ БАН;

567. Маргарит Славов, инженер,   бивш служител в БАН, сега частна фирма;

568. Ivan Tsonevsky,   ECMWF, UK;

569. Евгени Кирацов, доцент,   ИЕМПАМ - БАН;

570. Linda Nikolova, M.Sc.,   University of Utah;

571. Красимира Кумбилиева доцент, дхн,   пенсионер;

572. проф.дгн инж. Михаил Гълъбов,   пенсионер;

573. НИКОЛОВА, ГЛ.АСИСТЕНТ,   ВМА-Sofia;